[Algemene voorwaarden van Overaldouchen.nl (KvK-nummer: 30176556). Zorgdouche.nl is een handelsnaam van Overaldouchen.nl, waar in deze voorwaarden Overaldouchen.nl staat, kan ook zorgdouche.nl gelezen worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van, aan of met Overaldouchen.nl, ongeacht de wijze van totstandkoming en ongeacht de inhoud daarvan. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers en opdrachtnemers van Overaldouchen.nl wordt te allen tijde uitgesloten.

 

Offertes, overeenkomsten en annuleren

1.1        Offertes van Overaldouchen.nl, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Indien een offerte aanvaard wordt binnen 7 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum, gelden aanvullende kosten. Aanvaarding van een offerte van Overaldouchen.nl geschiedt volledig en zonder enige afwijking. In het geval van een afwijkende aanvaarding, geldt die aanvaarding als nieuw aanbod.

1.2        Na het tot stand komen van de overeenkomst kan opdrachtgever, onder vergoeding van schade, de opdracht annuleren. Annuleren minimaal 72 uur voor bezorg/ophaaldatum kost € 25,00, annuleren 72 tot 24 uur voor bezorg/ophaaldatum kost € 50,00, annuleren 24 uur of korter voor bezorg/ophaaldatum kost € 105,00.

1.3        Als met een partij eenmaal met toepassing van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden op alle volgende overeenkomsten van toepassing.

1.4        Indien de overeenkomst aangegaan wordt met een vennootschap, is de bevoegde vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk. Dat geldt ook wanneer de vertegenwoordiger niet bevoegd blijkt te zijn.

1.5        Afwijking van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

 

Uitvoering overeenkomst

Huurovereenkomst

2.1        Overaldouchen.nl hanteert een specifieke werkwijze bij het aangaan van huurovereenkomsten. Opdrachtgever is gehouden hieraan mee te werken. Opdrachtgever verzoekt Overaldouchen.nl, al dan niet via de website, om een offerte. Overaldouchen.nl voorziet opdrachtgever van een vragenformulier. Dit formulier moet steeds volledig ingevuld worden, zodat alle benodigde informatie voorhanden is. Vervolgens ontvangt opdrachtgever een prijsopgave. Na akkoord op deze prijsopgave komt de overeenkomst tot stand. Bij een onvolledig ingevuld formulier kan Overaldouchen.nl niet leveren. Opdrachtgever draagt daarvoor het risico.

2.2        Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van volledige en juiste informatie aan Overaldouchen.nl en opdrachtgever staat in  voor de juistheid daarvan. Mocht ter plaatse (of eerder) blijken dat de feitelijke situatie anders is en/of dat er aanvullende materialen of werkzaamheden noodzakelijk zijn, e.e.a. ter beoordeling van Overaldouchen.nl, dan draagt opdrachtgever daarvoor het risico. Hij is gehouden de extra kosten die dat met zich mee brengt te voldoen. Opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl van enige aanspraken zijnerzijds of van derden.

2.3        De door opdrachtgever aangegeven huurtermijn is indicatief. De huurperiode vangt aan op de dag van bezorging door Overaldouchen.nl en eindigt wanneer alle gehuurde materialen door Overaldouchen.nl zijn opgehaald. Opdrachtgever is gehouden het einde van de huurtermijn minimaal 7 dagen van te voren aan Overaldouchen.nl door te geven. Huur is verschuldigd tot en met de dag van ophalen. 

2.4        Opdrachtgever is gehouden gehuurde goederen in dezelfde staat als waarin hij deze heeft ontvangen te retourneren. Kosten voor het schoonmaken van niet goed gereinigde goederen komen ook voor rekening van opdrachtgever.

2.5        Opdrachtgever heeft het recht om het gehuurde tijdens en/of na de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken. Indien de opdrachtgever dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede, onbeschadigde en schone staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.

 

             Koopovereenkomst

2.6        Een koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van een offerte van Overaldouchen.nl. Deze overeenkomst bevat, tezamen met deze daarvan deel uitmakende voorwaarden, alle afspraken tussen partijen. Aanvullende afspraken kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt. Een order kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij annuleren langer dan een maand voor overeengekomen levering is opdrachtgever 25% van het offertebedrag verschuldigd, bij een maand tot twee weken voor overeengekomen levering bedraagt dit 50% en bij twee weken tot een dag voor overeengekomen levering 75%. Dit geldt onverminderd het recht van Overaldouchen.nl op aanvullende schadevergoeding.

 

             Alle overeenkomsten

2.7        Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen protesteert tegen de geleverde goederen, de uitgevoerde werkzaamheden of de factuur, is hij akkoord met alle geleverde diensten en de factuur. Na verloop van deze termijn doet opdrachtgever afstand van zijn recht tot ontbinding en/of vordering tot nakoming.

2.8        Overaldouchen.nl is, na ingebrekestelling door opdrachtgever, altijd eerst gerechtigd tot zuivering van de overeenkomst.

2.9        Overaldouchen.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

2.10      Overaldouchen.nl is niet aansprakelijk voor het werk van derden, opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl in dit kader volledig.

2.11      Opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl van alle aanspraken van derden ten aanzien van door hem aan Overaldouchen.nl ter beschikking gesteld materiaal en informatie, ongeacht de aard daarvan. Opdrachtgever draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

2.12      Door Overaldouchen.nl opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en binden Overaldouchen.nl niet. Van fatale termijnen is geen sprake. Opdrachtgever komt eerst na ingebrekestelling en het stellen van een redelijke termijn voor nakoming het recht op ontbinding toe. Overaldouchen.nl is in geen geval schadeplichtig jegens opdrachtgever of derden.

2.13      Indien Overaldouchen.nl wegens overmacht niet (tijdig) kan nakomen, wordt de nakoming opgeschort gedurende twee maanden. Daarna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Overaldouchen.nl is in geen geval schadeplichtig.

2.14      Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Overaldouchen.nl zijn toelaatbaar zolang de geleverde prestatie niet wezenlijk anders wordt.

2.15      Opdrachtgever zorgt ervoor dat er een bevoegd persoon aanwezig is bij het afleveren of het ophalen van goederen. Deze persoon moet zich legitimeren. Opdrachtgever draagt in dit kader het volledige risico. Overaldouchen.nl is gerechtigd goederen alsnog af te leveren of deze mee terug te nemen, alle kosten komen voor rekening van opdrachtgever. Als Overaldouchen.nl goederen niet op kan halen wegens afwezigheid van personen of een andere voor risico van opdrachtgever geldende reden, dan is opdrachtgever transportkosten verschuldigd. Deze bedragen minimaal € 105,00.

2.16      Overaldouchen.nl verzorgt tegen betaling het transport van goederen. Als opdrachtgever dit zelf wil verzorgen, draagt hij daarvoor het risico.

 

Prijzen, wijzigingen en betaling

3.1        Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. De administratie van Overaldouchen.nl is in alle gevallen leidend.

3.2        Een opgegeven prijs geldt alleen in de combinatie zoals samengesteld door Overaldouchen.nl. De (deel)prijzen in samengestelde aanbiedingen gelden niet in andere gevallen of bij losse afname. Overaldouchen.nl is gerechtigd, ook reeds overeengekomen, prijzen, te verhogen, bv. wanneer zij geconfronteerd wordt met hogere realisatiekosten.

3.3        Voor meerwerk of voor werkzaamheden waar geen prijs voor is afgesproken gelden de vaste tarieven van Overaldouchen.nl. Meerwerk betreft alle werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, ongeacht of deze op verzoek van opdrachtgever plaatsvinden of naar inschatting van Overaldouchen.nl voor een goede realisatie van het werk noodzakelijk zijn.

3.4        Overaldouchen.nl is gerechtigd deelbetalingen van opdrachtgevers te verlangen. Zij stuurt daartoe deelfacturen.

3.5        De zakelijke opdrachtgever betaalt alle facturen binnen 14 dagen. Bij gebreke daarvan verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij administratiekosten van € 50,00 verschuldigd. Daarnaast is hij buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het uitstaande bedrag (minimaal € 100,00) en een rente van 2% per (deel van) maand verschuldigd. De particuliere opdrachtgever betaalt binnen 3 dagen. Voor een particuliere opdrachtgever gelden de incassokosten volgens de WIK.

Opdrachtgever is ook gehouden alle kosten van ingeschakelde derden te voldoen, evenals de volledige te maken gerechtelijke kosten.

3.6        De zakelijke opdrachtgever betaalt een borg van minimaal € 200,00, of zoveel hoger als Overaldouchen.nl noodzakelijk acht, voorafgaand aan de levering. Over de borg wordt geen rente vergoed. Als opdrachtgever de borg niet tijdig betaalt, is Overaldouchen.nl gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.7        Opdrachtgever kan zich in geen geval beroepen op enig recht van verrekening en/of opschorting. 

3.8        Betalingen strekken eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de administratiekosten, daarna op de vervallen rente en daarna op de hoofdsom. Indien meerdere facturen onbetaald gelaten zijn, hebben betalingen altijd betrekking op de oudste facturen.

3.9        Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, is Overaldouchen.nl gerechtigd de uitvoering op te schorten. Bovendien is Overaldouchen.nl in dat geval gerechtigd goederen retour te nemen, al dan niet met toestemming van opdrachtgever. De kosten hiervoor draagt opdrachtgever.

3.10      In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, WSNP of ondercuratelestelling van opdrachtgever, moeten alle overeenkomsten ontbonden worden geacht. Overaldouchen.nl is gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering op te schorten. Na voldoende zekerheidsstelling kan Overaldouchen.nl de uitvoering eventueel hervatten.

3.11      In de in art. 3.9 en 3.10 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Overaldouchen.nl direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar en is opdrachtgever gehouden geleverde zaken direct te retourneren. Overaldouchen.nl heeft het recht zich, op welke wijze dan ook, de toegang tot de goederen te verschaffen en deze mee te nemen. Schade dientengevolge komt voor rekening van opdrachtgever.

 

             Intellectuele eigendom, eigendomsvoorbehoud en zekerheid

4.1        Bij verkoop worden goederen door Overaldouchen.nl geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Eerst na volledige betaling is opdrachtgever eigenaar van de leverde goederen. Eerst na verkrijging van de eigendom is opdrachtgever gerechtigd de goederen te gebruiken. Opdrachtgever is niet eerder dan na verwerving van de volledige eigendom gerechtigd de goederen als dusdanig te gebruiken.

4.2        Gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Overaldouchen.nl, ongeacht de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever is niet gerechtigd om gehuurde goederen te vervreemden, te verhuren, te verpanden of anderszins (commercieel) te exploiteren.

4.3        De douchecabines van Overaldouchen.nl zijn uniek en de systemen zijn door haar met zorg samengesteld en bedacht. Overaldouchen.nl heeft het intellectueel en industrieel eigendomsrecht op de samenstelling van de douchecabines, alle technische onderdelen en op de cabine (met onderdelen) als geheel. Dit intellectueel eigendomsrecht wordt nimmer overgedragen. De koper of huurder (opdrachtgever) van (onderdelen) van een cabine mag deze slechts gebruiken waarvoor het bedoeld is. Het verkopen of verhuren van (onderdelen van) de cabine is verboden. Ook het op andere wijze commercieel exploiteren van (delen van) de cabine is niet geoorloofd. Als opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt hij aan Overaldouchen.nl een direct opeisbare boete van € 25.000,00 en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Ingebrekestelling is niet vereist.

4.4        Alle door Overaldouchen.nl verstrekte gegevens blijven haar eigendom, opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Zonder schriftelijke toestemming van Overaldouchen.nl is het opdrachtgever niet toegestaan om de gegevens te verstrekken aan derden of te verveelvoudigen. Op eerste verzoek van Overaldouchen.nl dient opdrachtgever alle gegevens onmiddellijk te retourneren.

4.5        Als Overaldouchen.nl het vermoeden heeft dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen, is Overaldouchen.nl gerechtigd zekerheidstelling te verlangen. Als opdrachtgever daaraan niet meewerkt, is Overaldouchen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De bepalingen in art. 3.9 t/m 3.11 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

             Aansprakelijkheid

5.1        Opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl van alle aansprakelijkheden, van welke orde of aard dan ook. Zou Overaldouchen.nl evenwel aansprakelijk moeten worden geacht, dan kan de schadevergoeding wegens aansprakelijkheid maximaal het overeengekomen offertebedrag bedragen.

5.2        Opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl volledig van alle aanspraken van derden, van welke aard of orde ook, die (in)direct verband houden met goederen van Overaldouchen.nl.

             Huurovereenkomst

5.3        Vanaf het moment van afleveren is huurder verantwoordelijk voor de gehuurde goederen. Huurder blijft tot en met het retourneren van de goederen verantwoordelijk voor de goederen. Schade, al dan niet door gebruik, ongeacht waardoor en door wie, komt voor zijn rekening.

5.4        Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de verplichting zoals weergegeven in artt. 5.3 tot en met 5.15 zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.

5.5        Opdrachtgever is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Overaldouchen.nl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

5.6        Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle door Overaldouchen.nl gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd of in slechte hygiëne aan de verhuurder wordt teruggegeven. Overaldouchen.nl is daarnaast gerechtigd huurderving aan de huurder in rekening te brengen.

5.7        Het gehuurde is door Overaldhouchen.nl niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

5.8        Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Alle schade door onjuist gebruik en slijtage komt voor rekening van opdrachtgever.

5.9        Opdrachtgever is gehouden preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van of brand aan het gehuurde. Bij diefstal en brand is opdrachtgever aansprakelijk en gehouden de vervangingswaarde van het gehuurde aan Overaldouchen.nl te vergoeden. Opdrachtgever is gehouden diefstal van of brand(schade) aan het gehuurde binnen 24 uur aan Overaldouchen.nl te melden en van diefstal binnen die termijn aangifte te doen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00.

5.10      Als opdrachtgever de gehuurde goederen laat gebruiken door derden, is hij gehouden de regels omtrent het gebruik aan hem op te leggen. Ontstaat door het gebruik van een derde schade aan het gehuurde, ongeacht of dit gebruik met instemming van opdrachtgever geschiedde, dan is opdrachtgever gehouden de schade aan Overaldouchen.nl te vergoeden. Indien de schade ernstig is, e.e.a. ter beoordeling van Overaldouchen.nl, kan Overaldouchen.nl de vervangingswaarde van opdrachtgever vorderen.

5.11      In geval van diefstal, schade of brand is opdrachtgever eveneens gehouden eventuele andere schade, zoals winstderving, aan Overaldouchen.nl te vergoeden.

5.12      Het is opdrachtgever verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken en/of te laten behandelen.

5.13      De bepalingen hiervoor genoemd zijn van overeenkomstige toepassing op geleverde goederen voor zover opdrachtgever daarvan nog geen eigenaar is (geworden).

5.14      Opdrachtgever vrijwaart Overaldouchen.nl van elke aansprakelijkheid. Elke vermeende vordering van opdrachtgever wegens aansprakelijkheid van Overaldouchen.nl verjaart na 3 maanden na ontdekking van de vermeende aansprakelijkheid door opdrachtgever.

5.15      Van overmacht is sprake wanneer Overaldouchen.nl niet, niet geheel of niet tijdig kan (op)leveren door een oorzaak die haar niet toe te rekenen valt.

 

             Toestemming

6.1        Het is Overaldouchen.nl toegestaan de naam van opdrachtgever, evenals de door haar voor opdrachtgever vervaardigde werken, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

             Einde overeenkomst

7.1        Overaldouchen.nl is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen als zij daartoe gegronde redenen heeft. Na beëindiging door Overaldouchen.nl is zij niet  (meer) gehouden tot levering, opdrachtgever is gehouden al het reeds geleverde per direct terug te leveren. Artt. 5.5 e.v. zijn van overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever blijft overeengekomen bedragen en reeds betaalde bedragen verschuldigd. Deze bedragen zijn na beëindiging direct opeisbaar en opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim. Overaldouchen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beëindiging.

7.2        Overaldouchen.nl is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval van:

             a              faillissement of wettelijke schuldsanering van opdrachtgever;

             b              surseance van betaling verleend aan opdrachtgever;

             c              overlijden van opdrachtgever;

             d             ontbinding of liquidatie van de rechtspersoon opdrachtgever;

             e              als anderszins blijkt van grote financiële of organisatorische problemen bij opdrachtgever.

7.3        Als opdrachtgever de overeenkomst met Overaldouchen.nl wenst te beëindigen, is hij gehouden de schade die Overaldouchen.nl lijdt te vergoeden.

 

             Webshop, koopovereenkomst op afstand met consumenten

8.1        Dit artikel is alleen van toepassing op een koopovereenkomst gebaseerd op een in de webhop thuiszorgdouche.com opgenomen goed, aangegaan met een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Deze personen hierna te noemen: consument. Dit artikel is niet van toepassing op de koop van levensmiddelen en andere bederfelijke waar. Ook vindt dit artikel geen toepassing op goederen die voor consument op maat gemaakt zijn. Bij strijdigheid tussen andere bepalingen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden en dit artikel, prevaleert dit artikel. Verder zijn alle andere bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing op koopovereenkomsten met consumenten. Waar in deze voorwaarden Overaldouchen.nl staat, kan aldus ook thuiszorgdouche.com gelezen worden.

8.2        In de webshop zijn diverse goederen te koop. De prijs van de goederen is daarbij vermeld, evenals de indicatieve levertermijn en de eventuele bezorgkosten. Op de website wordt een aanbod gedaan, dan consument accepteert door de goederen te bestellen. De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling door consument. Overaldouchen.nl behoudt zich het recht tot prijswijzigingen voor. Hiervan stelt zij consument zo snel mogelijk op de hoogte.

8.3        Na het plaatsen van een bestelling ontvangt consument daarvan een bevestiging van Overaldouchen.nl. Overaldouchen.nl levert de goederen op de snelst mogelijke termijn. Indien de bestelde goederen niet op voorraad zijn, is Overaldouchen.nl gerechtigd de levering op te schorten zo lang dat noodzakelijk is.

8.4        Consument heeft het recht om de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Dit gebeurt door het zenden van een e-mail waarin consument aangeeft de goederen te willen retourneren. De consument is vervolgens gehouden om de goederen binnen 14 dagen aan Overaldouchen.nl te retourneren. De kosten daarvan komen voor rekening van consument. Indien consument de goederen niet tijdig retourneert, blijft de overeenkomst in stand.

8.5        Gedurende de in artikel 8.4 genoemde bedenktijd is consument gehouden de goederen zorgvuldig te behandelen. Goederen worden zo veel mogelijk in de verpakking gelaten. Hij zal de verpakking alleen met zorg verwijderen en de goederen slechts gebruiken in de mate die noodzakelijk is om de aard, de kenmerken de werking van de goederen te controleren. Consument hanteert de goederen zoals hij dat in een winkel ook geacht wordt te doen. Ontstaat door onjuiste hantering van de goederen waardevermindering, dan is consument daarvoor aansprakelijk.

8.6        Na retourontvangst van de goederen zal Overaldouchen.nl de door consument betaalde bedragen binnen 30 dagen restitueren.

            

             Toepasselijk recht  en forumkeuze

9.1        Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2        Partijen wijzen de (kanton)rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, aan als bevoegd rechter.